Kezdetek

Intézményünk története közel 178 évre nyúlik vissza.  Trianon döntése következtében Eperjes Szlovákiához került. Ennek következtében 1920. február 15-én az egyháztanács elnöksége bejelentette, hogy az eperjesi tanítóképzőt a miskolci egyházközösséghez helyezi át. Az Evangélikus Tanítóképző épületét ezt követően, 1928-ban avatták fel.

A képző padjai közül nemcsak Miskolc és környékére, de még az alföldi településekbe és városokba is kerültek ki az itt végzett tanítókból. A képzés 1948-ban az államosítással szűnt meg, helyette az állam óvónőképzőt, majd gimnáziumot és szakközépiskolát működtetett 2001. augusztus 15-ig.

2001-től

2001. augusztus 16-tól újra az Evangélikus Egyház gondozásába került az épület. Az első egyházi beiskolázásra a 2002/2003-as tanévben került sor, a 9. évfolyamra 174 diák nyert felvételt.

Az intézménnyel szomszédos Istvánffy Gyula Általános Iskola átvételét követően pedig elindult az evangélikus szellemiségű alapfokú oktatás is a 2011/2012-es tanév első osztályosaival.

A 2014/2015-ös tanévtől a Reményi úti Óvoda átvételével vált teljessé többcélú intézményünk.

Jelen

A Miskolc szívében elhelyezkedő iskolánk 23 középiskolai és 14 általános iskolai osztályában, valamint 4 óvodai csoportjában jelenleg közel 1000 gyermeket, diákot nevelünk, oktatunk.

Óvodánkban érzelmi biztonságot adó, szeretetteljes, keresztyén szellemű nevelésünk során előtérbe helyezzük a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy segítsük lelki, érzelmi fejlődésüket, hittel és szeretettel neveljünk. A személyiségfejlesztésünk legfontosabb eszköze a játék.

Általános iskolánk alsó tagozatában egész napos nevelés keretében alapozzuk meg és mélyítjük el az ismereteket, a legmodernebb oktatási módszereket alkalmazva, mint a LEGO vagy a sakkpalota program. A felső tagozatban folyó nevelés-oktatás alapvető feladata a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés igényének kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra, emellett a szabadidő hasznos eltöltésére is számos lehetőséget biztosítunk tanulóinknak.

Gimnáziumunkban az egyes évfolyamokon három osztályban, csoportbontásban folyik az oktatás, emelt óraszámban tanítjuk a az idegen nyelveket, a magyart és a biológiát. Érettségi után a 13. évfolyamon egy osztállyal gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget, 13. és 14. évfolyamon egy-egy osztállyal szociális szakgondozó végzettséget adó képzés folyik.

Intézményünk 2005-től kezdve a városban elsők között felvállalta a sajátos nevelésű igényű (SNI) gyermekek osztályszintű oktatását. Azóta minden évben indul olyan csoport, ahol sajátos nevelési igényű diákok tanulhatnak. A legtöbb tantárgyból külön csoportban, individualizált oktatási terv alapján tanítjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat.

X
X