Emelt óraszámú biológia (0006-os tagozatkód)

Felvehető létszám: 15 fő

Iskolánkban az emelt szintű biológia oktatás során az elméleti ismeretek mellett – a magasabb óraszámnak és a kis létszámnak köszönhetően – lehetőség nyílik a gyakorlati ismeretek megszerzésére. Évente egy alkalommal terepgyakorlaton is részt vesznek diákjaink.

Óraszámok alakulása a 2020/2021-es tanévtől bevezetésre került NAT tükrében: 9-10. évfolyamon heti 4 óra, 11. évfolyamon szintén heti 4 óra a megjelenő természettudomány tantárggyal együtt, 12. évfolyamon heti 2 óra. 11. évfolyamtól lehetősége van a tanulóknak emelt érettségire felkészítő órákon részt venni heti 2, majd 12. évfolyamon heti 3 órában.  Biológia tagozatos tanulóink  9. és 10. évfolyamon heti 2 órában tanulnak kémiát.

10. évfolyam végén „kisérettségi” formájában kell diákjainknak számot adni a tudásukról, mely írásbeli és szóbeli részből áll.

A tavalyi tanévtől jól felszerelt természettudományi laborral bővült iskolánk. Jó kapcsolatot ápolunk a város környezetvédelmi és egészségügyi intézményeivel is.

Felvételi követelmények az emelt óraszámú biológia tagozatra:

 • Hazánk élővilága
 • Távoli tájak élővilága
 • Az élőlények és a környezet
 • Az élőlények rendszerezése
 • Sejtek, szövetek
 • Az állatok kültakarója, az ember bőre
 • Az állatok mozgása, az ember mozgásrendszere, a csontok felépítése
 • Az állatok légzése, a légzőszervek fejlődése, az ember légzése
 • Az állatok táplálkozása, az ember emésztőrendszere
 • Az állatok anyagszállítása, az ember keringési rendszere, a vér

Ajánlott irodalom:

 • Minden forgalomban lévő általános iskolai biológia tankönyv
 • Biológiai album
 • Jól felkészültem-e? Biológiai vizsgakalauz általános iskolásoknak

 

Az emelt óraszámú biológia képzésre jelentkezők számára szóbeli vizsgát tartunk. A szóbeli vizsgán felkészülési időt biztosítunk, melynek időtartama 20 perc. A feladatlap típusfeladatai: összehasonlító rendszertan és szervezettan, az emberi szervezet felépítése és működése ábrák segítségével, fogalommagyarázat. A felvételi feladatsorok elkészítésében az általános iskolákban használatos tankönyvek szolgálnak alapul.

Emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom (digitális, kreatív írás) (0002-es tagozatkód)

Felvehető létszám: 14 fő

Már több, mint 20 év telt el azóta, hogy az első magyar tagozatos csoportunk sikeres érettségi vizsgát tett. Azóta is népszerű és keresett tagozatunk, az emelt óraszámú magyar, melyet a szépirodalom szeretete és a minél magasabb szintű ismerete iránti igény miatt hoztunk létre annak idején.

Korunkban a nyomtatott irodalom és sajtó mellett egyre fontosabb a digitális tér. A 21. század embere akarva, akaratlanul is ebben a térben (is) éli életét. A digitális világ, az internet elterjedésével, az elvárások változásával együtt jár, hogy intézményünk is bővítse profilját, hiszen lépést kell tartanunk a fejlődéssel. A kreatív írás tanításának bevezetésével bővítjük képzésünket, mivel a kreatív írás gyakorlata egyre inkább terjed a hazai anyanyelvi oktatásban is.  A kreatív írás minden formája olyan készségeket fejleszt, amelyek az élet más területin is felhasználhatók. Újdonság, hogy terveink szerint a tananyagot és a feladatokat már digitális formában  kapják  a  diákok,  tehát  nincs  szükség  hagyományos,  papír  alapú tankönyvre.

Intézményünk tehát lehetőséget biztosít arra, hogy emelt óraszámban – 9. évfolyamon heti 5 órában, 10-11. évfolyamon heti 6 órában, 12. évfolyamon heti 7 órában – magyar nyelv és irodalmat és kreatív írást tanuljanak a diákok. Az órák bontása a következőképpen alakul: 9. évfolyamon heti 3 óra irodalom 1 óra magyar nyelv és 1 óra kreatív írás; 10. évfolyamon heti 4 óra irodalom, 1 óra magyar nyelv és 1 óra kreatív írás, 11. évfolyamon heti 3 óra irodalom, 1 óra magyar nyelv és 2 óra kreatív írás, 12. évfolyamon heti 4 óra irodalom, 1 óra magyar nyelv és 2 óra kreatív írás. Emellett ugyanúgy csoportbontásban tanulhatják tanulóink a matematikát és az idegen nyelveket is, ami lehetővé teszi az igazán sikeres érettségi vizsgát, 11-12. évfolyamon emelt érettségire felkészítő órát (fakultációt) is választhatnak.

Nem a tanulandó anyag mennyiségének túlzott, előírásokon túli növelése, inkább az elmélyült gondolkodás, az irodalmi, művészeti érzékenység, a kifejezésmód árnyaltságának, a kommunikációs készségnek a fejlesztése a fő célunk az emelt magyaros csoport oktatásakor.

A fő hangsúly a kreativitáson, a szokványos iskolai fogalmazási feladatoktól való eltérésen van.

A kreatív írás gyakorlatába tartoznak a versek, rövid történetek, novellák, naplók, jelenetek, blog, honlap, mind olyan műfajok,  melyek  már  témaválasztásuk  révén  is személyes jellegű megszólalást tesznek lehetővé.

Milyen diákokat várunk erre a képzésre? Azok jelentkezését várjuk, akik szabadon választott témában szeretnének egyéni módon írni, megnyilvánulni, akik az új kommunikációs felületeken (blog, honlap, internetes médiumok) biztonsággal szeretnének megjelenni és megszólalni, előadásmódjukat, stílusukat csiszolni akarják, akik szakmának szeretnék választani az írást: akár újságíró, író, forgatókönyvíró, reklámszakember, pedagógus szeretne lenni, illetve a magyar nyelv és irodalommal szeretne továbbtanulni.

A tagozatra jelentkező diákok részére felvételi elbeszélgetést tartunk. Fontos számunkra a kreativitás, a tárgyi tudás, hangsúlyos szerepet kap az is, hogyan tudja megfogalmazni mondandóját. Emellett fontos az is, mennyire fogékony az irodalom iránt, van-e önálló véleménye egy-egy irodalmi műről, milyen széles látókörrel rendelkezik, hogyan tud értelmezni egy olvasott szöveget a felvételiző.

Felvételi követelmények az emelt óraszámú magyar tagozatra:

 • Műnemek, műfajok jellemzői
 • Költői képek, alakzatok
 • Verstan: ütemhangsúlyos és időmértékes verselés
 • Memoriter
 • Szövegértő olvasás
 • Kreatív szövegalkotási feladat (A megadott kifejezésekből rövid történet kitalálása.)

Emelt óraszámú angol (0003-as tagozatkód)

Felvehető létszám: 20 fő

Iskolánkban évek óta működik emelt szintű angol nyelvoktatás, melynek keretén belül tanulóink lehetőséget kapnak az alap óraszámon felül alaposabban elsajátítani a nyelvet. Óraszámok alakulása a 2020/2021-es tanévtől bevezetésre került NAT tükrében 9-10.évfolyamon heti 5 órában, 11-12. évfolyamon heti 7 órában oktatjuk az angol nyelvet.  Az ehhez használt tankönyveink a Traveller és az English File (Third Edition) sorozat (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate), Matura Leader B2 és egyéb kiegészítő anyagok (GCSE, Practical English Grammar, Round-up sorozat, English Grammar in Use, stb.) általában széles körben ismertek a magyarországi angol nyelvoktatásban.

Emelt szintű csoportjainkban több idő jut mind az írásbeli, mind a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésére, autentikus és eredeti olvasott, illetve hallott szövegek értésének fejlesztésére.

Elsődleges célunk a mai nyelvhasználati igényeknek megfelelően, hogy életszerű helyzetekben próbáljuk tanulóinkat kommunikációs lehetőségekhez juttatni. Ezt a célt szolgálják testvériskolai kapcsolataink, valamint az internet és az interaktív táblák nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű bevonása a nyelvoktatásba.

A kommunikatív nyelvoktatás természetesen nem lehet mentes a nyelvtan tanításától, hiszen ez nem anyanyelvi környezetben elkerülhetetlen. Igyekszünk tanulóinkkal megismertetni az új nyelvtani jelenségeket, anglicizmusokat és amerikanizmusokat is.

Az emelt szintre bejutáshoz a központi (magyar és matematika) írásbeli felvételin kívül szóbeli felvételit is kell tenni, ami két részből áll: társalgás a legalapvetőbb témakörökből és szövegértési feladat A2 szinten. A társalgásra nincs felkészülési idő, a szövegértésre van. A felkészülési idő után fel kell olvasni hangosan a szöveget vagy annak egy részét és válaszolni kell a szöveg tartalmára, illetve a benne előforduló nyelvtani elemekre vonatkozó kérdésekre. Az elérhető pontszámok nagyobbik részét a központi magyar és matematika írásbeli felvételi adja.

Az emelt angolos osztályokban 11. évfolyam végére tanórai keretek között a tanulók felkészítést kapnak az Euroexam B2 szintű vizsgára. A 12. évfolyam tantervi anyaga a Traveller sorozat B2 szintű könyve, ami szintén lehetőséget nyújt akár B2 szintű nyelvvizsgára, akár emelt szintű érettségire készüléshez.

A felvételi témakörök:

 1. ABOUT MYSELF
 2. ABOUT MY FAMILY
 3. MY HOME
 4. AT SCHOOL
 5. DAILY ROUTINE
 6. FREE TIME ACTIVITIES
 7. GOING OUT WITH FRIENDS
 8. ENTERTAINMENT AT HOME
 9. WEATHER / SEASONS
 10. MEALS AT HOME AND EATING OUT
 11. TRAFFIC AND TRAVELLING
 12. GOING ON HOLIDAY

Emelt óraszámú német (0004-es tagozatkód)

Felvehető létszám: 14 fő

Óraszámok alakulása a 2020/2021-es tanévtől bevezetésre került NAT tükrében: 9-10.évfolyamon heti 5 órában, 11-12. évfolyamon heti 7 órában tanítjuk a német nyelvet. Iskolánkban a német nyelv oktatását az emelt szinten tanuló diákoknál kezdő szintről indítjuk. Ez azt jelenti, hogy a szóbeli felvételi számukra magyar nyelven folyik. A szóbeli beszélgetés rövid, kb. 10 perc időtartamú.

A felvételi elbeszélgetés menete:

 • Bemutatkozás
 • Egy magyar szövegrészlet olvasása és értelmezése
 • Kedvenc vers elmondása

Az elbeszélgetés célja a tanuló nyelvi, kommunikációs készségeinek felmérése. Jelentkezhetnek németül már tanuló, illetve teljesen kezdő diákok is.

Sajátos nevelésű igényű (SNI) (0001-es tagozatkód)

2005-től külön tanulócsoportot indítottunk be, mely 12 fő sajátos nevelési igényű tanuló befogadására képes. A csoportba jelentkező tanulóknak rendelkeznie kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága által kiállított szakértői véleménnyel. A szakértői véleményben véleményként alapító okiratunk alapján kizárólag az egyéb pszichés fejlődési zavar vagy a beszédfogyatékosság szerepelhet. Diagnózisként pedig: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, kevert specifikus zavar, iskolai képességek kevert zavara, aktivitás és figyelemzavar, megkésett beszédfejlődés, artikulációs zavar. Tanulási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermek ebbe a csoportba nem jelentkezhet.

Általános tantervű (0011-es tagozatkód)

Felvételi elbeszélgetést nem tartunk. A tanulókat a központi írásbeli vizsga és az általános iskolai eredmény alapján rangsoroljuk.

Pedagógia (0055-ös tagozatkód)

A pedagógiai szakgimnáziumba jelentkező diákok számára a felvételi eljárás során felvételi meghallgatást tartunk.

A felvételi alkalmával egy magyar nyelv és irodalom szakos tanár és egy pedagógia vagy pszichológia szakos tanár van jelen. A beszélgetés a jelentkező által kihúzott kérdésekre adott válaszok mentén zajlik.

A bizottság a felvételizők alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

 • Jelölt motivációja, attitűdje, érdeklődési köre.
 • Általános napi tájékozottsága.
 • Pedagógiai érzékenysége, empátiája (Mit tennél, ha…) konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével, ill. képek, fogalmak magyarázatával.
 • Kommunikációs készség felmérése olvasmányélmények alapján.
 • Egy szépirodalmi szöveg hangos, értő olvasása és értelmezése (szövegértés).
 • Egy szabadon választott vers (memoriter) előadása.
X
X