Emelt óraszámú biológia (0006-os tagozatkód)

Iskolánkban az emelt szintű biológia oktatás során az elméleti ismeretek mellett – a magasabb óraszámnak és a kis létszámnak köszönhetően – lehetőség nyílik a gyakorlati ismeretek megszerzésére. Évente egy alkalommal terepgyakorlaton is részt vesznek diákjaink.

Óraszámok alakulása: 9-10. évfolyamon heti 4 óra, 11. évfolyamon szintén heti 4 óra a megjelenő természettudomány tantárggyal együtt, 12. évfolyamon heti 2 óra. 11. évfolyamon heti 2, 12. évfolyamon heti 3 órával növelhető az alapóraszám a választható emelt érettségire felkészítő foglalkozásokkal.  Biológia tagozatos tanulóink 9. és 10. évfolyamon heti 2 órában tanulnak kémiát.

Felvételi követelmény:

 • Hazánk élővilága
 • Távoli tájak élővilága
 • Az élőlények és a környezet
 • Az élőlények rendszerezése
 • Sejtek, szövetek
 • Az állatok kültakarója, az ember bőre
 • Az állatok mozgása, az ember mozgásrendszere, a csontok felépítése
 • Az állatok légzése, a légzőszervek fejlődése, az ember légzése
 • Az állatok táplálkozása, az ember emésztőrendszere
 • Az állatok anyagszállítása, az ember keringési rendszere, a vér

Ajánlott irodalom:

 • Minden forgalomban lévő általános iskolai biológia tankönyv
 • Biológiai album
 • Jól felkészültem-e? Biológiai vizsgakalauz általános iskolásoknak

Az emelt óraszámú biológia képzésre jelentkezők számára szóbeli vizsgát tartunk. A szóbeli vizsgán felkészülési időt biztosítunk, melynek időtartama 20 perc. A feladatlap típusfeladatai: összehasonlító rendszertan és szervezettan, az emberi szervezet felépítése és működése ábrák segítségével, fogalommagyarázat. A felvételi feladatsorok elkészítésében az általános iskolákban használatos tankönyvek szolgálnak alapul.

 

Emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom (kreatív írás) (0002-es tagozatkód)

 

Már több, mint 30 év telt el azóta, hogy az első magyar tagozatos csoportunk sikeres érettségi vizsgát tett. Azóta is népszerű és keresett tagozatunk, az emelt óraszámú magyar, melyet a szépirodalom szeretete és a minél magasabb szintű ismerete iránti igény miatt hoztunk létre annak idején. Bizonyítékul szolgál, hogy számtalan magyar nyelv és irodalom szakos kollégát üdvözölhetünk a volt tanítványaink között.

 

Korunkban a nyomtatott irodalom és sajtó mellett egyre fontosabb a digitális tér. A 21. század embere akarva, akaratlanul is ebben a térben (is) éli életét. A digitális világ, az internet elterjedésével, az elvárások változásával együtt jár, hogy intézményünk is bővítse profilját, hiszen lépést kell tartanunk a fejlődéssel. Három éve a kreatív írás tanítását vezettük be, mivel a kreatív írás gyakorlata egyre inkább terjed a hazai anyanyelvi oktatásban is.  A kreatív írás minden formája olyan készségeket fejleszt, amelyek az élet más területin is felhasználhatók. Újdonság, hogy a kreatív írás feladatait már digitális formában kapják a diákok, tehát nincs szükség hagyományos, papír alapú tankönyvre. A kreatív írás gyakorlatába tartoznak a versek, rövid történetek, novellák, naplók, jelenetek, blog, honlap, ezek mind olyan műfajok, melyek  már  témaválasztásuk  révén  is személyes jellegű megszólalást tesznek lehetővé. Tehetséges diákjaink írásai rendszeresen megjelennek a Spanyolnátha című lap internetes felületén.

Nem a tanulandó anyag mennyiségének túlzott, előírásokon túli növelése, inkább az elmélyült gondolkodás, az irodalmi, művészeti érzékenység, a kifejezésmód árnyaltságának, a kommunikációs készségnek a fejlesztése a fő célunk az emelt magyaros csoport oktatásakor.

A fő hangsúly a kreativitáson, a szokványos iskolai fogalmazási feladatoktól való eltérésen van.

 

Intézményünk tehát lehetőséget biztosít arra, hogy emelt óraszámban – 9. évfolyamon heti 5 órában, 10-11. évfolyamon heti 6 órában, 12. évfolyamon heti 7 órában – magyar nyelv és irodalmat és kreatív írást tanuljanak a diákok.

Az órák bontása a következőképpen alakul: 9. évfolyamon heti 3 óra irodalom 1 óra magyar nyelv és 1 óra kreatív írás; 10. évfolyamon heti 4 óra irodalom, 1 óra magyar nyelv és 1 óra kreatív írás, 11. évfolyamon heti 3 óra irodalom, 1 óra magyar nyelv és 2 óra kreatív írás, 12. évfolyamon heti 4 óra irodalom, 1 óra magyar nyelv és 2 óra kreatív írás. 11. évfolyamon heti 2, 12. évfolyamon heti 3 órával növelhető az alapóraszám a választható emelt érettségire felkészítő foglalkozásokkal.

 

Milyen diákokat várunk erre a képzésre? Azok jelentkezését várjuk, akik szabadon választott témában szeretnének egyéni módon írni, megnyilvánulni, akik az új kommunikációs felületeken (blog, honlap, internetes médiumok) biztonsággal szeretnének megjelenni és megszólalni, előadásmódjukat, stílusukat csiszolni akarják. Bátran jöjjön, aki szakmának szeretné választani az írást: akár újságíró, író, forgatókönyvíró, reklámszakember, pedagógus szeretne lenni, illetve a magyar nyelv és irodalommal szeretne továbbtanulni.

 

A tagozatra jelentkező diákok részére felvételi elbeszélgetést tartunk. Fontos számunkra a kreativitás, a tárgyi tudás, hangsúlyos szerepet kap az is, hogy a jelölt hogyan tudja megfogalmazni mondandóját. Emellett fontos az is, hogy a felvételiző mennyire fogékony az irodalom iránt, van-e önálló véleménye egy-egy irodalmi műről, milyen széles látókörrel rendelkezik, hogyan tud értelmezni egy olvasott szöveget.

 

Felvételi követelmény:

 • Műnemek, műfajok jellemzői
 • Költői képek, alakzatok
 • Verstan: ütemhangsúlyos és időmértékes verselés
 • Memoriter
 • Szövegértő olvasás
 • Kreatív szövegalkotási feladat (A megadott kifejezésekből rövid történet kitalálása.)

Emelt óraszámú angol (0003-as tagozatkód)

Iskolánkban évek óta működik emelt szintű angol nyelvoktatás, melynek keretén belül tanulóink lehetőséget kapnak az alap óraszámon felül alaposabban elsajátítani a nyelvet. Óraszámok alakulása: 9-10. évfolyamon heti 5 órában, 11-12. évfolyamon heti 7 órában oktatjuk az angol nyelvet.  11. évfolyamon heti 2, 12. évfolyamon heti 3 órával növelhető az alapóraszám a választható emelt érettségire felkészítő foglalkozásokkal.

Elsődleges célunk a mai nyelvhasználati igényeknek megfelelően, hogy életszerű helyzetekben próbáljuk tanulóinkat kommunikációs lehetőségekhez juttatni. Ezt a célt szolgálják testvériskolai kapcsolataink, valamint az internet és az interaktív táblák nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű bevonása a nyelvoktatásba.

A kommunikatív nyelvoktatás természetesen nem lehet mentes a nyelvtan tanításától, hiszen ez nem anyanyelvi környezetben elkerülhetetlen. Igyekszünk tanulóinkkal megismertetni az új nyelvtani jelenségeket, anglicizmusokat és amerikanizmusokat is.

Az emelt szintre bejutáshoz a központi (magyar és matematika) írásbeli felvételin kívül szóbeli felvételit is kell tenni, ami két részből áll: társalgás a legalapvetőbb témakörökből és szövegértési feladat A2 szinten. A társalgásra nincs felkészülési idő, a szövegértésre van.
A felkészülési idő után fel kell olvasni hangosan a szöveget vagy annak egy részét, és válaszolni kell a szöveg tartalmára, illetve a benne előforduló nyelvtani elemekre vonatkozó kérdésekre.

Az emelt angolos osztályokban 11. évfolyam végére tanórai keretek között a tanulók felkészítést kapnak az Euroexam B2 szintű nyelvvizsgára. Évente két alkalommal diákjainknak lehetőséget biztosítunk egy ingyenes Euroexam próbanyelvvizsga – írásbeli, szóbeli – letételére.

Felvételi követelmény/témakörök:

 1. ME AND MY FAMILY
 2. MY HOME
 3. AT SCHOOL
 4. DAILY ROUTINE
 5. FREE TIME ACTIVITIES
 6. WEATHER / SEASONS
 7. MEALS AT HOME AND EATING OUT
 8. TRAFFIC AND TRAVELLING
 9. GOING ON HOLIDAY
 10. HEALTHY WAY OF LIFE
 11. COMPUTERS, MOBILE PHONES
 12. AT THE DOCTOR’S, ILLNESSES

 

Emelt óraszámú német (0004-es tagozatkód)

Az emelt óraszámú német tagozat választása több szempontból is előnyös. Azok a diákok, akik még soha nem tanultak németül, játékos, kommunikáció központú módszerekkel dinamikusan, de teljesen az alapoktól kezdve sajátíthatják el a tananyagot, míg a nyelvet már az általános iskolában tanulók differenciálás keretében fejleszthetik tovább a tudásukat. Mellette az angol nyelvet is folytatják természetesen, az előbbiek magasabb színvonalon, de kisebb óraszámban, az utóbbiak pedig második új idegen nyelvként kezdik tanulni, így lehetőségük nyílik mindkét nyelvet egyszerre elsajátítani, ami mind az érettségin, (ahol egy idegen nyelv kötelező tantárgy) mind a felvételi pontszámok megszerzésénél óriási előnyt biztosít a diákjaink számára. Nagy előny, hogy kis létszámú csoportokban dolgozunk, így mindenkinek lehetősége nyílik a kommunikációra, mely a nyelvtudás lényegét képezi.

Óraszámok alakulása: 9-10. évfolyamon heti 5 órában, 11-12. évfolyamon heti 7 órában tanítjuk a német nyelvet. 11. évfolyamon heti 2, 12. évfolyamon heti 3 órával növelhető az alapóraszám a választható emelt érettségire felkészítő foglalkozásokkal. Iskolánkban a német nyelv oktatását az emelt szinten tanuló diákoknál kezdő szintről indítjuk. Ez azt jelenti, hogy a szóbeli felvételi számukra magyar nyelven folyik. A szóbeli beszélgetés rövid, kb. 10 perc időtartamú.

A felvételi elbeszélgetés menete:

 • Bemutatkozás
 • Egy magyar szövegrészlet olvasása és értelmezése
 • Kedvenc olvasmány bemutatása
 • Kedvenc vers elmondása

Az elbeszélgetés célja a tanuló nyelvi, kommunikációs készségeinek felmérése. Jelentkezhetnek németül már tanuló, illetve teljesen kezdő diákok is.

 

Emelt óraszámú történelem (0007-es tagozatkód)

A 9. és 10. évfolyamon heti 4 órában a történelem iránt érdeklődő tanulóknak lehetőségük van a történelem tantárgyhoz kapcsolódó ismereteik bővítésére, új kompetencia alapú ismeretszerzésre. A 11. és 12. évfolyamon heti 5, illetve 6 órában a korábban elsajátított ismeretek további bővítése, egyéni tanulói készségek és képességek fejlesztése, tehetséggondozás lehetőségeinek kiaknázása a meghatározó.

Az alapozó 9. és 10. évfolyamon hangsúlyos a tanulói produktumok, élménypedagógiai elemek segítségével a történelem társ- és segédtudományaival való megismerkedés, a helytörténet és ehhez kapcsolódó kutatásokkal a lokálpatriotizmus kialakítása, a vallástörténeti ismeretek elmélyítése, a különböző történelmi korszakok állam- és politikatörténeti fejlődésének megismerése, egyes korszakokhoz kapcsolódóan életmódtörténet, illetve a had-történeti ismeretekhez kapcsolódó ismeretek bővítése. Hangsúlyos a kritikai gondolkodás kialakítása, képi és írott források analizálása és azok szintetizálása ismereteikkel.

A négy év alatt a Herman Ottó Múzeumban megvalósuló múzeumpedagógiai órák, előadások, projektek, illetve külső előadók által megtartott rendhagyó történelem órák, illetve a nyílt napos élménypedagógiai feladatot megvalósító órák, történelmi évfordulókhoz kapcsolódó tematikus projektek biztosítják a történelem iránt érdeklődő tanulóknak a tanórán kívüli ismeretszerzést. A tanulócsoport igényeihez és a lehetőségekhez igazodva, az időszakos programokat tanév során igyekszünk beépíteni a tagozatos tevékenységeinkbe: pl. szakmai kirándulások.

Kiket várunk a képzésre? A történelem szeretete mellett, fontos, hogy a diák a történelmi atlasz használatában rendelkezzen jártassággal. A képek, ábrák esetében ismeretek szinkronizálása, forráselemző képesség és a forráshoz kapcsolódó ismeretek összekapcsolása fontos legyen számára. Nyitott legyen a tanórán kívüli ismeretszerzésre, az önálló szabad kreatív feladat megvalósításra. Önálló internetes kutatások mellett, nyitott legyen családon belüli, illetve más mikroközegben anyaggyűjtésre, kutatómunkára.

A tagozatra jelentkező diákok esetében felvételi elbeszélgetést tartunk. Fontos a diák adott témához kapcsolódó tárgyi tudása mellett, a kapott források információinak felismerése, alkalmazása. A verbalitás minőségének mérése, az önálló gondolatok megfogalmazásának értékelése, a tantárgyhoz kapcsolódó információgyűjtés lehetőségeinek, forrásainak ismerete.

Felvételi követelmény/témakörök:

Hat egyetemes és hat magyar történelemhez kapcsolódó téma bemutatása előzetes ismeretek, kapott forrás és térkép segítségével szóbeli felelet keretében.

Egyetemes történelem:

 1. Élet a középkori városban
 2. Amerika felfedezése és következményei
 3. Reformáció előzményei, irányzatai
 4. Ipari forradalmak
 5. világháború előzményei, menete, jellemzői
 6. világháború előzményei, menete, jellemzői

Magyar történelem:

 1. Szent István uralkodása
 2. Anjou Károly uralkodása
 3. Mohács és az ország három részre szakadásának kora
 4. Kossuth Lajos szerepe a magyar történelemben
 5. Trianoni békediktátum és hatásai a Horthy korszakban
 6. Életmód a kádárizmusban

 

 

Általános tantervű (0011-es tagozatkód)

Felvételi elbeszélgetést nem tartunk. A tanulókat a központi írásbeli vizsga és az általános iskolai eredmény alapján rangsoroljuk.

Óvodai nevelő (0066-os tagozatkód)

Az óvodai nevelő technikumi képzésre jelentkező diákok számára a felvételi eljárás során felvételi meghallgatást tartunk. A felvételi alkalmával egy magyar nyelv és irodalom szakos tanár és egy pedagógia vagy pszichológia szakos tanár van jelen. A beszélgetés a jelentkező által kihúzott kérdésekre adott válaszok mentén zajlik.

A bizottság a felvételizők alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

 • Jelölt motivációja, attitűdje, érdeklődési köre.
 • Általános napi tájékozottsága.
 • Pedagógiai érzékenysége, empátiája (Mit tennél, ha…) konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével, illetve képek, fogalmak magyarázatával.
 • Kommunikációs készség felmérése olvasmányélmények alapján.
 • Egy szépirodalmi szöveg hangos, értő olvasása és értelmezése (szövegértés).
 • Egy szabadon választott vers (memoriter) előadása.

 

X
X