Biológia egyedi tantervű (0006-os tagozatkód)

Iskolánkban az emelt szintű biológia oktatás során az elméleti ismeretek mellett – a magasabb óraszámnak és a kis létszámnak köszönhetően – lehetőség nyílik a gyakorlati ismeretek megszerzésére. Évente egy alkalommal terepgyakorlaton is részt vesznek diákjaink.

Óraszámok: 9. osztályban 2, majd heti 4 óra.

Biológia tagozatos tanulóink 4 évig tanulnak kémiát heti 2 órában.

Kapcsolatunk van a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetével, a Herman Gimnázium Természettudományi Laboratóriumával és a város környezetvédelmi és egészségügyi intézményeivel is.

Felvételi követelmények biológia tagozatra:

 1. Hazánk élővilága
 • erdők, mezők élővilága
 • vizek és vízpartok élővilága
 • hazánk védett területei (nemzeti parkjaink)
 1. Távoli tájak természetes élővilága
 • az esőerdők és a szavannák élővilága
 • a trópusi sivatagok és a mediterrán területek élővilága
 • a füves puszták és a mérsékelt övi lombhullató erdők élővilága
 • a tajga és a tundra élővilága
 • a tengerek élővilága
 • a magashegységek élővilága

III. Az életközösségek általános jellemzői

 • alapfogalmak: környezet, tűrőképesség
 • természetes és mesterséges életközösségek felépítése
 • anyagforgalom, energiaáramlás
 • a környezetszennyezés hatása az életközösségekre
 1. Az élőlények rendszerezése
 • a törzsfa értelmezése, a rendszerezés célja, rendszertani kategóriák
 • a faj fogalma
 • vírusok, baktériumok, moszatok, gombák
 • mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők
 • telepes állatok: szivacsok
 • csalánozók, gyűrűsférgek, puhatestűek
 • ízeltlábúak
 • gerinces állatok
 1. Az emberi szervezet felépítése és működése
 • alapfogalmak: élő szervezet, sejt
 • állati és emberi szövetek
 • az emberi bőr és egészsége
 • mozgási szervrendszerünk és egészsége
 • az ember légzése és a légző szervrendszer egészsége
 • az ember tápcsatorna felépítése, működése, egészsége
 • vitaminok, tápanyagok, az egészséges táplálkozás
 • vérkeringés, az ember vére, az immunrendszer működése
 • keringési rendszerünk egészsége
 • kiválasztó szervrendszerünk felépítése, működése

Ajánlott irodalom:

 • Minden forgalomban lévő általános iskolai biológia tankönyv
 • Biológiai album
 • Jól felkészültem-e? Biológiai vizsgakalauz általános iskolásoknak

A biológia egyedi tantervű képzésre jelentkezők számára szóbeli vizsgát tartunk. A szóbeli vizsgán felkészülési időt bíztosítunk melynek időtartama 20 perc. A feladatlap típusfeladatai: összehasonlító rendszertan és szervezettan, az emberi szervezet felépítése és működése ábrák segítségével, fogalommagyarázat. A felvételi feladatsorok elkészítésében az általános iskolákban használatos tankönyvek szolgáltak alapul.

Mintafeladatsor

Magyar nyelv és irodalom egyedi tantervű (0002-es tagozatkód)

Több, mint 20 év telt el azóta, hogy az első magyar tagozatos csoportunk sikeres érettségi vizsgát tett. Azóta is népszerű, kedvelt és keresett tagozatunk az emelt magyar, melyet a szépirodalom szeretete és a minél magasabb szintű ismerete iránti igény miatt hoztunk létre.

A hozzánk járó gyerekek szeretik az irodalmat, szívesen olvasnak, beszélgetnek egy-egy olvasmányélményükről: regényről, novelláról versről vagy drámáról. Emellett többen előadói készséggel is rendelkeznek, melyet igyekszünk fejleszteni. Az iskolai, városi és egyházunk országos versmondó versenyein is rendszerint a magyar tagozatos diákjaink jelennek meg, szép eredményeket elérve.

Intézményünk lehetőséget biztosít arra, hogy emelt óraszámban – heti 6 órában, 12. évfolyamon heti 7 órában – magyar nyelv és irodalmat tanuljanak a diákok. Emellett ugyanilyen csoportbontásban tanulhatják a matematikát és az idegen nyelveket is, ami lehetővé teszi az igazán sikeres érettségi vizsgát. Néhány éve lehetőség nyílt arra is, hogy drámaórán, illetve színjátszó körben mutathassák meg tehetségüket diákjaink.

A heti két plusz óra elegendő arra, hogy a kerettantervben előírtakon túl a helyi, egyedi magyaros tantervünknek megfelelően többet foglalkozhassunk az irodalommal, elmélyíthessük a művészetekről tanultakat, színházi élményekről beszélgethessünk, illetve megfelelő módon felkészíthessük a közép- és emelt szintű érettségire készülő diákjainkat. Nem a tanulandó anyag mennyiségének túlzott, előírásokon túli növelése, inkább az elmélyült gondolkodás, az irodalmi, művészeti érzékenység, a kifejezésmód árnyaltságának, a kommunikációs készségnek a fejlesztése a fő célunk az emelt magyaros csoport oktatásakor. A magyar nyelv és irodalom kötelező érettségi tantárgy, emellett számtalan felsőoktatási intézmény felvételi tárgya, így a sikeres érettségi vizsga bejutási lehetőséget biztosít ezekre az egyetemekre, főiskolákra. Az érettségit követően szinte teljes létszámban ott találhatóak magyar tagozatos diákjaink a humán felsőoktatásban, majd elvégezve az egyetemet kollégaként tanítanak, jogászként dolgoznak, esetleg színészként látjuk őket viszont a különböző színházakban.

A tagozatra felvételi elbeszélgetés, vizsga alapján kerülnek be a diákok, hiszen egyrészt fontos, hogy ki mennyit tud az általános iskolai tananyagból, másrészt hangsúlyos szerepet kap az is, hogyan tudja megfogalmazni mondandóját, mennyire fogékony az irodalom iránt, van-e önálló véleménye egy-egy irodalmi műről, milyen széles látókörrel rendelkezik, hogyan tud értelmezni egy olvasott szöveget a felvételiző.

Felvételi követelmények az emelt óraszámú magyar tagozatra:

 • Szövegértő olvasás
 • Műnemek, műfajok jellemzői
 • Költői képek, alakzatok
 • Verstan: ütemhangsúlyos és időmértékes verselés
 • Memoriter
 • Írók, költők munkássága

o   Petőfi Sándor
o   Arany János
o   Mikszáth Kálmán
o   Jókai Mór
o   Móricz Zsigmond
o   Ady Endre
o   József Attila

Emelt óraszámú angol (0003-as tagozatkód)

Iskolánkban évek óta működik emelt szintű angol nyelvoktatás, melynek keretén belül tanulóink lehetőséget kapnak az alap óraszámon felül alaposabban elsajátítani a nyelvet 9. és 11-12. évfolyamokon heti 6, 10. évfolyamon heti 5 órában. Az ehhez használt tankönyveink a Traveller sorozat (Pre-Intermediate, Intermediate, Level B1+ és B2), Matura Leader és egyéb kiegészítő anyagok (GCSE, Practical English Grammar, Round-up sorozat, English Grammar in Use, stb.) általában széles körben ismertek a magyarországi angol nyelvoktatásban.

Emelt szintű csoportjainkban több idő jut mind az írásbeli, mind a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésére, autentikus és eredeti olvasott, illetve hallott szövegek értésének fejlesztésére.

Elsődleges célunk a mai nyelvhasználati igényeknek megfelelően, hogy életszerű helyzetekben próbáljuk tanulóinkat kommunikációs lehetőségekhez juttatni. Ezt a célt szolgálják testvériskolai kapcsolataink, valamint az internet és az interaktív táblák nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű bevonása a nyelvoktatásba.

A kommunikatív nyelvoktatás természetesen nem lehet mentes a nyelvtan tanításától, hiszen ez nem anyanyelvi környezetben elkerülhetetlen. Igyekszünk tanulóinkkal megismertetni az új nyelvtani jelenségeket, anglicizmusokat és amerikanizmusokat is.

Az emelt szintre bejutáshoz a központi (magyar és matematika) írásbeli felvételin kívül szóbeli felvételit is kell tenni, ami két részből áll: társalgás a legalapvetőbb témakörökből és szövegértési feladat A2 szinten. A társalgásra nincs felkészülési idő, a szövegértésre van. A felkészülési idő után fel kell olvasni hangosan a szöveget vagy annak egy részét és válaszolni kell a szöveg tartalmára, illetve a benne előforduló nyelvtani elemekre vonatkozó kérdésekre. Az elérhető pontszámok nagyobbik részét a központi magyar és matematika írásbeli felvételi adja.

A felvételi témakörök:

 1. ABOUT MYSELF
 2. ABOUT MY FAMILY
 3. MY HOME
 4. AT SCHOOL
 5. DAILY ROUTINE
 6. FREE TIME ACTIVITIES
 7. GOING OUT WITH FRIENDS
 8. ENTERTAINMENT AT HOME
 9. WEATHER / SEASONS
 10. MEALS AT HOME AND EATING OUT
 11. TRAFFIC AND TRAVELLING
 12. GOING ON HOLIDAY

Emelt óraszámú német (0004-es tagozatkód)

Iskolánkban a német nyelv oktatását az emelt szinten tanuló diákoknál kezdő szintről indítjuk. Ez azt jelenti, hogy a szóbeli felvételi számukra magyar nyelven folyik. A szóbeli beszélgetés rövid kb. 10 perc időtartamú.

 • Bemutatkozás
 • Egy magyar szövegrészlet olvasása és értelmezése
 • Kedvenc vers elmondása

Az elbeszélgetés célja, a tanuló nyelvi, kommunikációs készségeinek felmérése.

Jelentkezhetnek németül már tanuló illetve teljesen kezdő diákok is.

Sajátos nevelésű igényű (SNI) (0001-es tagozatkód)

2005-től külön tanulócsoportot indítottunk be, mely 12 fő sajátos nevelési igényű tanuló befogadására képes. A csoportba jelentkező tanulóknak rendelkeznie kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága által kiállított szakértői véleménnyel. A szakértői véleményben véleményként alapító okiratunk alapján kizárólag az egyéb pszichés fejlődési zavar vagy a beszédfogyatékosság szerepelhet. Diagnózisként pedig: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, kevert specifikus zavar, iskolai képességek kevert zavara, aktivitás és figyelemzavar, megkésett beszédfejlődés, artikulációs zavar. Tanulási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermek ebbe a csoportba nem jelentkezhet.

Általános tantervű (0011-es tagozatkód)

Felvételi elbeszélgetést nem tartunk. A tanulókat a központi írásbeli vizsga és az általános iskolai eredmény alapján rangsoroljuk.

Pedagógia (0055-ös tagozatkód)

A pedagógiai szakgimnáziumba jelentkező diákok számára a felvételi eljárás során felvételi meghallgatást tartunk.

A felvételi alkalmával egy magyar nyelv és irodalom szakos tanár és egy pedagógia vagy pszichológia szakos tanár van jelen. A beszélgetés a jelentkező által kihúzott kérdésekre adott válaszok mentén zajlik.

A bizottság a felvételizők alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

 • Jelölt motivációja, attitűdje, érdeklődési köre.
 • Általános napi tájékozottsága.
 • Pedagógiai érzékenysége, empátiája (Mit tennél, ha…) konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével, ill. képek, fogalmak magyarázatával.
 • Kommunikációs készség felmérése olvasmányélmények alapján.
 • Egy szépirodalmi szöveg hangos, értő olvasása és értelmezése (szövegértés).
 • Egy szabadon választott vers (memoriter) előadása.
X
X